Παρασκευή, 19 Ιουλίου 2024
Η χρήση της παρούσας Ιστοσελίδας (εφεξής giortazei.gr) υπόκειται στους όρους που παρατίθενται στη συνέχεια. Η χρήση του giortazei.gr αποτελεί τεκμήριο ότι ο επισκέπτης – χρήστης έχει μελετήσει, κατανοήσει και αποδεχτεί όλους τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης – χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους χρήσης της παρούσας, οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου του giortazei.gr.

Οι παρόντες όροι χρήσης μπορεί να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Παρακαλείσθε να ελέγχετε ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους όρους χρήσης του giortazei.gr καθώς η συνεχής χρήση της συνεπάγεται ότι αποδέχεστε αυτές τις αλλαγές.

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας (Copyright)

Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας διατίθενται στους επισκέπτες/ χρήστες της για προσωπική χρήση. Το περιεχόμενο υπόκειται σε αλλαγές χωρίς σχετική ειδοποίηση κατά την κρίση του διαχειριστή του giortazei.gr.

Δεδομένα Προβολής

Το giortazei.gr μεριμνά για την αξιοπιστία των δεδομένων που προβάλλονται στην σελίδα του, παρόλα αυτά δεν εγγυάται για οποιοδήποτε λάθος ή ασυνέπεια sστις πληροφορίες και στα δεδομένα των γεγονότων που προβάλλονται, καθώς επίσης και για την εγκυρότητα των δεδομένων που εισάγονται απευθείας από το χρήστη ή από τον εκάστοτε λογαριασμό Facebook του χρήστη έπειτα από ρητή έγκρισή του.
Το giortazei.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τις ιστοσελίδες του, να προσθέτει, τροποποιεί ή/και αφαιρεί οποιοδήποτε στοιχείο ή/και πληροφορία που περιλαμβάνεται σε αυτές, χωρίς προειδοποίηση.

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/ χρήστη του giortazei.gr υπόκειται στους όρους της παρούσας ανακοίνωσης καθώς επίσης και στα οριζόμενα στο εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο σχετικά με την προστασία του ατόμου από την διαχείριση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως εκάστοτε ισχύει.
Οποιαδήποτε ενδεχόμενη μελλοντική σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο της παρούσας ανακοίνωσης. Σε κάθε περίπτωση ο διαχειριστής διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον σχετικό νομικό πλαίσιο.

Συνεπώς, οι παρόντες όροι προστασίας προσωπικών δεδομένων μπορεί να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση όπως αναφέρεται και παραπάνω.
Κατά την εγγραφή του χρήστη, απαιτείται μόνο η διεύθυνση του ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου καθώς επίσης και ένα όνομα χρήστη το οποίο δεν είναι απαραίτητο να ταυτίζεται με το πραγματικό του όνομα., Η εγγραφή είναι δωρεάν και δεν απαιτεί την καταχώριση περισσότερων προσωπικών δεδομένων του χρήστη πέραν των προαναφερθέντων. Το giortazei.gr διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει κάποιο μέλος ή να αποκλείσει την πρόσβασή του στο διαχειριστικό πρόγραμμα, ανά πάσα στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο, χωρίς πρότερη προειδοποίηση του χρήστη.

Το διαχειριστικό πρόγραμμα του giortazei.gr συλλέγει προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών/ χρηστών της ή και τρίτων, μόνο όταν αυτοί οι ίδιοι εκουσίως τα παρέχουν. Τα προσωπικά στοιχεία τα οποία ενδέχεται να συλλέγονται στο giortazei.gr, όταν και μόνο όταν ο ίδιος ο χρήστης τα παρέχει ή αποδεχτεί να εισαχθούν με αυτόματο τρόπο από λογαριασμούς που διατηρεί σε άλλες ιστοσελίδες (π.χ Facebook), είναι τα ακόλουθα:

• Ονοματεπώνυμο
• Φύλο
• Ημερομηνία γέννησης
• Ηλεκτρονική διεύθυνση (email)

Ο διαχειριστής του giortazei.gr δε θα διαθέσει προς πώληση ή άλλως μεταφέρει ή δημοσιοποιήσει προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών/ χρηστών του giortazei.gr σε τρίτους, που δε σχετίζονται με τον ίδιο (το διαχειριστή του giortazei.gr), χωρίς τη συγκατάθεσή του επισκέπτη/ χρήστη, με εξαίρεση την εφαρμογή σχετικών νομικών υπαγορεύσεων και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.

Ο διαχειριστής είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που έχουν αποστείλει οι επισκέπτες/ χρήστες για λόγους στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών – πληροφοριών του.

Αποποίηση Ευθυνών

Για την λειτουργία εγγραφής και σύνδεσης μέσω του προσωπικού λογαριασμού του χρήστη στο Facebook, χρησιμοποιείται η εφαρμογή Social Login της εταιρείας OneAll (http://www.oneall.com/) και το giortazei.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απαίτηση ή οποιαδήποτε ειδική, έμμεση ή παρεπόμενη, ζημιά ή οποιαδήποτε ζημιά που απορρέει από απώλεια κατά τη χρήση του προγράμματος αυτού και των παρελκόμενων υπηρεσιών.

Αποστολή Ειδοποιήσεων

Οι εγγεγραμμένοι χρήστες του giortazei.gr ενδέχεται να λαμβάνουν ενημερωτικά email από το giortazei.gr με βάση τις ειδοποιήσεις που έχουν ορίσει οι ίδιοι από τη σελίδα διαχείρισης των ειδοποιήσεων καθώς και από τη σελίδα προβολής των εορτών. Ο χρήστης με την προσθήκη ενημερώσεων αποδέχεται την λήψη των ειδοποιήσεων από το giortazei.gr και διατηρεί το δικαίωμα να απενεργοποιήσει οποιαδήποτε από τις ενημερώσεις του αυτοβούλως και ανά πάσα στιγμή μέσω του διαχειριστικού προγράμματος που του προσφέρει το giortazei.gr

Οι εγγεγραμμένοι χρήστες υποχρεούνται:

• να διατηρούν τις Πληροφορίες Πρόσβασής τους ασφαλείς
• να παρέχουν αληθή, ακριβή, τρέχοντα και πλήρη στοιχεία και να ενημερώνουν το giortazei.gr για τυχόν κακόβουλες ενέργειες από τρίτους.
• αν οι Πληροφορίες Πρόσβασής τους γίνουν γνωστές σε οποιοδήποτε άλλο μη εξουσιοδοτημένο χρήστη, να ενημερώνουν το giortazei.gr το συντομότερο δυνατό.