Σάββατο, 30 Μάιος 2020

Φωλίτσα

Γιορτάζει το όνομα Φωλίτσα?

Tο όνομα Φωλίτσα είναι μικτό και δεν έχει δική του Θρησκευτική γιορτή. Ωστόσο, ένα μικτό όνομα μπορεί να εορταστεί την ημερομηνία που έχει γιορτή ένα από τα δύο ονόματα από τα οποία προέρχεται. Στην περίπτωση μας, το όνομα Φωλίτσα μπορεί να γιορταστεί την ημέρα που γιορτάζει το όνομα ΦΩΤΕΙΝΗ ή το όνομα ΕΥΑΓΓΕΛΙΤΣΑ .